Mer om orter i kartan

Släktens orter i våra grannländer är inte uteslutna från Disgen-kartan. Med ett utvidgat RT90 koordinatsystem kan vi både visa orter och tillåta visning av utländska kartor. De övriga registrerade utländska orterna kan vi alltid visa på Google Earth Pro!
Disgen handleding - Mer om orter

Registrering av utländska orter

kartor-ort-mer 1010.png

Disgens ortsträd är förberett för registreringen av utländska orter. En stomme av världsdelar är inlagd och kan fyllas på med länder, regioner, städer, etc. efter egna behov.

kartor-ort-mer 1020.png

Strukturen är vald så att du för dina utländska orter får hela härledningen för orten t.o.m. land.

kartor-ort-mer 1030.png

När du lägger in en utländsk orter, bör du förstås också ge den ett läge med koordinater i latitud och longitud. Läget för alla utländska orter hämtar du lämpligen med Google Maps. Det är siffersträngen med latitud och longitud i decimal form som skall fångas.

kartor-ort-mer 1040.png

Högerklicka på orten på kartan. Då visas en snabbmeny, där översta raden innehåller koordinaterna i lat och long. Klicka på denna och koordinaterna kopieras till datorns klippbuffert. Tänk på att latitudens värde är negativ om orten ligger väster om Greenwich. Orter söder om polcirkeln har dessutom negativ longitud.

Här får Brasiliens huvudstad Brasilia sina koordinater, med både lat och long med negativa värden. 

I ortpanelen ger du orten sina koordinater genom att högerklicka på ortnamnet och välja Hämta koordinater från klippbuffert… 

Visa orter och underlagskartor i våra grannländer

kartor-ort-mer 1050.png

Disgen visar den svenska kartan avbildad i gränserna för det rätvinkliga koordinatsystemet RT90. Detta är standardinställningen.

kartor-ort-mer 1060.png

I kartans Inställningar för Ortsvisning, I gruppen För egna utländska orter ... kan du markera Använd utvidgad fiktiv RT90-yta...

kartor-ort-mer 1070.png

Då tillåts både orter och underlagskartor att visas även utanför landets gränser, men bara innanför den markerade ramen.

F.n. kan inte registrerade Disgen-orter visas utanför landets gränser. Drar du ut den utländska orten från ortsträdet visas ändå en röd prick. Det är först när du visar personuppgifterna i någon form, för en eller flera personer, som orterna blir synliga och linjerna framträder. 

Utländska underlagskartor kan också placeras inom gränserna för det utvidgade RT90. Det är viktigt att komma ihåg att avstånd på de utländska ytorna av kartan inte har de rätta proportionerna. Speciellt de landytor som ligger väster och öster om Sverige. Orternas lägen på dessa ytor flyttas lite närmare Sveriges gränser. Måttstocken visar inte heller korrekta avstånd. Men orternas sparade koordinater förblir korrekta och visas där de skall vid Google-export.

Skapa ett kartöverlägg för en ort på Google Earth Pro

Som komplement till släktens levnadsbanor på Google Earth Pro kan orterna illustreras med tidsaktuella kartor. Med hjälp av en lämplig storskalig underlagskarta kan ett kartklipp med kartfönstrets innehåll sparas som en kartbild tillsammans med en s.k. KML-fil som beskriver kartbildens namn och position för Google Earth Pro.

 1. Dra först ut ortens namn från ortpanelen med musen och släpp den i kartan. Kartan centreras och den röda pricken blinkar på ortens läge. Nu vet programmet vilken ort du vill skapa ett överlägg för.
 2. Stäng lagerpanelen, släck personinformation och välj den kartbild som du vill skall representera orten på Google Earth Pro.
  kartor-ort-mer 1080.png
 3. Klicka på Mer-ikonen och välj Spara Google-överlägg för...
  kartor-ort-mer 1090.png

  En provbild skickas till Google Earth Pro där denna fått ett beräknat läge baserat på ortens position i RT90-nätet. Ingen eller liten korrigering av bildens placering görs när orten ligger i närheten av medelmeridianen - en nord/sydlig linje som passerar strax väster om Linköping. Ju mer västerut orten ligger, desto mer vrids kartbilden moturs. Om orten däremot ligger mer österutK vrids kartbilden istället medurs. Kartbilden höjd justeras också ju mer norrut orten ligger. Men det är inte säkert att denna korrigering räcker.
  kartor-ort-mer 1100.png
  Därför visas också en dialog för att Positionera kartöverlägg för orten.
  kartor-ort-mer 1110.png
  Här finns reglage för att trimma kartbildens läge på Google Earth Pro.   
  - kartbildens vertikala och horisontella utsträckning
  - kartbildens läge i höjd och sidled
  - kartbildens vridning
  - bildens zoomgrad på Googlekartan vid positioneringen.

  Inställningen för Kamerahöjd avser bara kartans zoomnivå då kartbilden visas och har inget med den slutliga visningen av kartbilden att göra.
  kartor-ort-mer 1120.png
 4. Studera bildens läge genom att i Google-fönstrets vänsterpanel markera den lilla tonade rutan och med reglaget till höger variera överläggets genom skinlighet.
 5. Utför lämpliga korrektioner av bildens läge. Varje gång ett värde justeras, skickas bilden igen till Google Earth Pro med ny positionsinformation. Notera att Google Earth Pro gärna sparar föregående bildinformation som egna rader i vänsterpanelen. Var noga med att plocka bort dessa elle släck dem genom att bock av i rutan framför kartnamnet.
 6. Klicka på dialogens Spara när du är nöjd med kartbildens position.

Två filer lagras i DgMap: en bildfil och en KML-fil. Du kan se kartöverläggets namn i dialogen Val av underlagskartor, där du också kan Ta bort kartöverlägget om du vill. Både bildfil och KML-fil raderas då, till skillnad från raderingen av vanliga underlagskartor. Ett nytt kartöverlägg för samma ort ersätter automatiskt det gamla.

kartor-ort-mer 1130.png

När en levnadsbana passerar orten kommer denna kartbild att visas för orten i Google-kartan. I kartans Inställningar för Google-export kan du slå av och på visningen av dessa överläggskartor. 

Visa hembygdens orter

Syftet med en hembygdskarta är att visa vilka orter inom en församling som har eller har haft anknytning till de personer som du registrerat i Disgen. Det kan vara din egen släkt, för vilka du vill illustrera de orter där de bott. Eller så är det de personer, som du registrerat vid en torpinventering i din hembygd oavsett släktrelationer. 

Orterna kommer att markeras med en cirkel eller en ruta kring ortssymbolen på den underlagskarta du väljer som bakgrund istället för de gängse ortssymbolerna.

Välj ortssymboler

I kartans Inställningar för Underlagskartor gör du valet av symboler.

kartor-ort-mer 1140.png

I gruppen Symbol för Hembygdens orter väljer du utseendet på symbolerna för huvudort och underort. 

Du behöver inte ta med huvudorten. För att denna symbol skall markeras på kartan måste också någon ha en koppling hit. Det behöver inte finnas någon koppling till huvudorten, men väl till underliggande gårdar eller torp.

Hämta personer med anknytning till orterna

Nedan visas ett exempel på en person med bosättning och arbetsplatser i församlingarna i och runt Larv. 

kartor-ort-mer 1150.png

Hämta personinfomation. För tydlighets skull har övriga församlingars namn slagits av (Lagerpanelens grupp Visning av kyrkor).

kartor-ort-mer 1160.png

Klicka på Visa personinformation och välj Visa orter för valda personer
I kartans inställningar för personinformation kan du välja de notistyper som skall bidra med orter. Du ser nu alla relaterade orter spridda över landet.

Välj huvudort 

Dra nu ut den huvudort, för vilken du vill visa närmast underliggande orter, från ortsträdet till kartan. En röd markering visas. Inget händer ännu i kartan. 

Visa hembygdens orter

kartor-ort-mer 1170.png

I lagerpanelens grupp Visning av orter har nu den tredje raden, Hembygdens orter tänts.

kartor-ort-mer 1180.png

Markera Hembygdens orter. De valda symbolerna visas kring de aktuella orterna på kartan. Alla övriga orters symboler har nu släckts.

kartor-ort-mer 1190.png

.Välj en lämplig underlagskarta och notera hur symbolerna ringar in de olika orterna

kartor-ort-mer 1200.png

Inzoomning med t. ex. den Ekonomiska kartan ger fler detaljer.

Spara kartan

Kartan i kartfönstret kan nu sparas i önskat utseende som bild eller i utskrift. 

Om du har släkt i andra församlingar kan du bara dra en ny församling från ortsträdet och visa dina släktgårdar under denna. 

Om man registrerat ett antal torp eller andra viktiga orter under en rote eller herrgård kan den senare utgöra huvudort för att spegla platser. 

Kartbilden som Google-överlägg och i webbillustration

Då huvudorten markerats med drag-släpp från ortsträdet är kartbilden samtidigt en kandidat att sparas som ett kartöverlägg till Google Earth Pro och därmed också som illustration för huvudorten i en webbpresentation.

Ändra visningströsklar för orter

Generella visningströsklar

I kartans Inställningar för Grundkartan anges från vilka zoomnivåer län, kommuner och församlingar visas.

I kartans Inställningar för Ortsvisning anges från vilka zoomnivåer egna orter generellt visas. 

Då en ny ort skapas under en församling tilldelas denna ort zoomnivån enligt den generella inställningen. Ytterligare orter på lägre nivåer tilldelas sin överliggande orts nivå + 2 zoomenheter. 

Individuella visningströsklar

kartor-ort-mer 1210.png

Vid högerklick på en ort i ortsträdet visas en meny.

kartor-ort-mer 1220.png

När man klickar på Anpassa visning av orten på kartan visas en dialog där man kan markera om ändringen skall gälla Endast markerad ort eller Markerad ort och alla orter underliggande

Om ändringen avser att Visa orten i kartan, kan man ange vid vilken zoomnivå denna skall visas. 

Om ändringen också gäller alla underliggande orter, kommer dessa att tilldelas angiven zoomnivå + 2 enheter för varje ortsnivå. 

Notera att dessa zoomtrösklar inte påverkas om orten flyttas till annan nivå i ortsträdet eller under en ort med ändrad egen zoomtröskel.

 

Relaterat innehåll